แดชบอร์ด

รายงานสถานภาพการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ของประเทศไทย ปี 2561

เจ้าของโครงการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน


ความเป็นมา

การรายงานสถานภาพการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ของประเทศไทยเดิมจัดพิมพ์เป็นเอกสารเผนแพร่และมีรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2560 ได้เพิ่มเติมรูปแบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เพื่อให้เกิดแหล่งรวมของข้อมูลที่เข้าถึงได้อย่างสะดวก โดยในปี พ.ศ. 2561 ได้ปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เป็นการดำเนินงานโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงานอินโฟกราฟฟิค


ผู้ดำเนินโครงการ

ศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ (สรบ.)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
ภายใต้สัญญาของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เลขที่ 248/62 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562